Kontakt Kontakt

Biuro Rady Miasta Wałcz

Karolina Miazga 
Inspektor ds samorządowych
Patrycja Kamczycka
Inspektor ds samorządowych 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój  09
tel.  67 258 44 71 wew. 13

e-mail: rada@umwalcz.pl


Sesje Rady Miasta Wałcz Sesje Rady Miasta Wałcz

OBWIESZCZENIE
RADA  MIASTA  WAŁCZ
zawiadamia,  że w  dniu  21 listopada  2017  roku  o  godz.  16.00
w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miasta  Wałcz  odbędzie  się
XXXIX  SESJA  RADY  MIASTA  WAŁCZ
z  następującym  porządkiem  obrad:
 
 
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE  PROTOKÓŁU  NR 38/17   Z  XXXVIII  SESJI RADY  MIASTA          
    WAŁCZ  W DNIU  24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO  RADY O DZIAŁANIACH   PODEJMOWANYCH W  OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  Z PRZEPROWADZONYCH 
I ZAKOŃCZONYCH KONTROLI.
7. SPRAWOZDANIE   BURMISTRZA  Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
8. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI  INWESTYCJI MIEJSKICH.
9. PODJĘCIE UCHWAŁ:
 1. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz,
 2. zmieniająca uchwałę nr III/sXLIV/300/02 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wałcza,
 3. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2018
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 5. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wałcz Nr VII/sXXVI/159/16 z dnia 20 października  2016 r.
  w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Wałcz,
 6. w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia  pn. „Drogi wewnętrzne i kanalizacja deszczowa na ulicach Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz ul. Wilczej w Wałczu" w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, a także upoważnienia Burmistrza Miasta Wałcz do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok,
 8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2017 – 2026.
10. INTERPELACJE  I ZAPYTANIA  RADNYCH.
11. ODPOWIEDZI  NA  INTERPELACJE  ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
12. WOLNE GŁOSY I  INFORMACJE.
13. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Honorowi Obywatele Honorowi Obywatele

« Powrót

Ludwik Bąk

Był nauczycielem języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego, w latach 1954-1977. Należał do grona najbardziej cenionych i lubianych przez młodzież pedagogów. Wychował wielu znakomitych absolwentów Aten Wałeckich. Był inicjatorem i wieloletnim organizatorem Rajdu Szlakami Wału Pomorskiego oraz Zjazdów Absolwentów Aten Wałeckich.
W związku z tym opracował wiele materiałów, które utrwaliły sławę tej szkoły w całej Polsce.
W 1977 roku przeprowadził się do Torunia. Pełniąc ważną funkcję w Książnicy Toruńskiej, skrupulatnie gromadził i opracowywał literaturę związaną z Wałczem, z Ziemią Wałecką. W latach 1995-1998 dokonał olbrzymim wysiłkiem napisania i wydania monografii Aten Wałeckich. Takie prace piszą całe zespoły autorów. Pan Ludwik Bąk stworzył 600 stronicowe dzieło sam i za symboliczne wynagrodzenie, a właściwie za zwrot poniesionych kosztów. W roku 1999 ukazała się kolejna, obszerna publikacja, ukazująca historię, kulturę i obyczajowość mieszkańców Wałcza i Ziemi Wałeckiej w XVI-XVIII wieku. W ten sposób nasze miasto otrzymało dwie bardzo cenne publikacje, które trafiły do wielu bibliotek i znaczących osobistości promując świetnie Wałcz.
Zmarł 17 lipca 2007 roku

Uchwała III/sXLV/302/02 z 26.03.2002 roku