Kontakt Kontakt

Biuro Rady Miasta Wałcz

Karolina Miazga 
Inspektor ds samorządowych
Patrycja Kamczycka
Inspektor ds samorządowych 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój  09
tel.  67 258 44 71 wew. 13

e-mail: rada@umwalcz.pl


Sesje Rady Miasta Wałcz Sesje Rady Miasta Wałcz

OBWIESZCZENIE
RADA  MIASTA  WAŁCZ
zawiadamia,  że w  dniu  21 listopada  2017  roku  o  godz.  16.00
w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miasta  Wałcz  odbędzie  się
XXXIX  SESJA  RADY  MIASTA  WAŁCZ
z  następującym  porządkiem  obrad:
 
 
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE  PROTOKÓŁU  NR 38/17   Z  XXXVIII  SESJI RADY  MIASTA          
    WAŁCZ  W DNIU  24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO  RADY O DZIAŁANIACH   PODEJMOWANYCH W  OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  Z PRZEPROWADZONYCH 
I ZAKOŃCZONYCH KONTROLI.
7. SPRAWOZDANIE   BURMISTRZA  Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
8. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI  INWESTYCJI MIEJSKICH.
9. PODJĘCIE UCHWAŁ:
 1. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz,
 2. zmieniająca uchwałę nr III/sXLIV/300/02 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wałcza,
 3. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2018
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 5. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wałcz Nr VII/sXXVI/159/16 z dnia 20 października  2016 r.
  w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Wałcz,
 6. w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia  pn. „Drogi wewnętrzne i kanalizacja deszczowa na ulicach Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej i Chrząstkowo oraz ul. Wilczej w Wałczu" w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, a także upoważnienia Burmistrza Miasta Wałcz do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok,
 8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2017 – 2026.
10. INTERPELACJE  I ZAPYTANIA  RADNYCH.
11. ODPOWIEDZI  NA  INTERPELACJE  ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
12. WOLNE GŁOSY I  INFORMACJE.
13. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Honorowi Obywatele Honorowi Obywatele

« Powrót

Albert Beyer

Kierownik aktywnych członków Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Werne. W październiku 1992 roku Niemiecki Czerwony Krzyż nawiązał kontakty z władzami Wałcza, dwa miesiące później Pan Albert Beyer przyjechał z pierwszym transportem darów dla Szpitala Powiatowego w Wałczu. Wówczas też miało miejsce pierwsze spotkanie członków obu organizacji – Polskiego i Niemieckiego Czerwonego Krzyża. W okresie od grudnia 1992 roku do listopada 2005 roku Niemiecki Czerwony Krzyż zorganizował i przywiózł do Wałcza 40 transportów z darami.. Wszystkie transporty przygotowane zostały pod kierownictwem Alberta Beyera. Dzięki jego zaangażowaniu i postawie nawiązana została współpraca pomiędzy Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Werne oraz Zarządem Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wałczu, której uhonorowaniem było podpisanie w dniu 14 maja 1996 roku umowy partnerskiej pomiędzy tymi dwiema organizacjami. Współpraca zaowocowała między innymi wymianą młodzieży z Wałcza i Werne oraz wspólnie podejmowanymi przedsięwzięciami.

Uchwała nr IV/sXXXIV/282/06 z 07.02.2006 roku