Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

XXXV SESJA RADY MIASTA WAŁCZ

    OBWIESZCZENIE
 
RADA  MIASTA  WAŁCZ
zawiadamia,  że w dniu  27 czerwca 2017 roku o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcz odbędzie się
XXXV SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
z następującym porządkiem obrad:
 
 
Porządek obrad:
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE  PROTOKÓŁU  NR 34/17   Z OBRAD  XXXIV  SESJI RADY  MIASTA          
    WAŁCZ  W  DNIU  23 MAJA 2017 ROKU.
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO  RADY O DZIAŁANIACH  PODEJMOWANYCH W  OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  Z PRZEPROWADZONYCH  I  ZAKOŃCZONYCH KONTROLI.
7. SPRAWOZDANIE   BURMISTRZA  Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  MIĘDZYSESYJNYM.
8. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ORAZ WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK  ( materiał został  przekazany wcześniej ).
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA:
8.1)  wystąpienie Burmistrza  Miasta Wałcz -  Pani Bogusławy Towalewskiej,
8.2)  wystąpienie Przewodniczącej Komisji  Rewizyjnej Rady Miasta – Radnej Anny Ogonowskiej,
8.3)  wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej Rady Miasta Wałcz- Radnego Andrzeja Ksepko,
8.4)  dyskusja,
8.5)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z  wykonania   budżetu Miasta Wałcz za 2016 rok oraz   sprawozdania finansowego Gminy  MiejskiejWałcz sporządzonego na dzień  31 grudnia 2016  roku,
8.6)  podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
9. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI  INWESTYCJI
    MIEJSKICH.
 
10.    PODJĘCIE UCHWAŁ:

10.1)    zmieniająca Uchwałę  Nr VII/SXXVIII/183/16 w sprawie ustalenia stref płatnego
parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miejskiej Wałcz,
10.2)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie
komunalne Gminy Miejskiej Wałcz,
10.3)         w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek  Nr ewidencyjny 3724/22                       
i 3030/14 położonych w Wałczu pomiędzy ul. Południową  a ul. Budowlanych,
10.4)    w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego oddania  w użytkowanie działki               
oznaczonej Nr  ewidencyjnym 4497/23 pod jeziorem Raduń i 5245 pod jeziorem Dybrzno dla Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Nadnotecki,
10.5)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wałcz dla niektórych terenów stanowiących przestrzeń rolniczą i kompleksy zieleni,
10.6)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic: Rzecznej, Młynarskiej, Szczęśliwej, Staszica, Chłodnej, Szkolnej i Bankowej,
10.7)    w sprawie  współdziałania w realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
10.8)    w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Tuczno usługami realizowanymi przez  Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
10.9)    w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do procedury zmiany nazwy obiektu
fizjograficznego jeziora Świdno zlokalizowanego na terenie miasta Wałcz oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Wałcz,
10.10)    w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej w miejscowości Wałcz,
10.11)    zmieniająca Uchwałę Nr I/31/90 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej  w Wałczu
do Stowarzyszenia " Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych",
10.12)    w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wałcz do Stowarzyszenia Gmin Polskich
               Euroregionu Pomerania,
10.13)    zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis  na terenie miasta Wałcz,
10.14)    w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok,
10.15)    w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru,
10.16)    zmieniająca uchwałę Nr V/SXVII/169/08 Rady Miasta w Wałczu z dnia 18 marca
               2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia jej
               poboru.
10.17)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata
              2017 – 2026.
11.  INTERPELACJE  I ZAPYTANIA  RADNYCH.
12.  ODPOWIEDZI  NA  INTERPELACJE  ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
13.  WOLNE GŁOSY I  INFORMACJE.
14.  ZAKOŃCZENIE OBRAD.