Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

XXXIV SESJA RADY MIASTA WAŁCZ

OBWIESZCZENIE
RADA  MIASTA  WAŁCZ
zawiadamia,  że w dniu  23 maja 2017 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcz odbędzie się
XXXIV  SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
z następującym porządkiem obrad:
 
 
Porządek obrad:
1.  OTWARCIE SESJI.
2.  STWIERDZENIE QUORUM.
3.  USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4.  PRZYJĘCIE  PROTOKÓŁU  NR 32/17  Z OBRAD  XXXII  SESJI RADY  MIASTA  
     WAŁCZ Z DNIA  28 MARCA  2017  ROKU ORAZ  PROTOKOŁU NR 33/17                             
     Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA  25 KWIETNIA 2017
     ROKU.                                                               
5.  INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO  RADY O DZIAŁANIACH 
     PODEJMOWANYCH W  OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6.  SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  Z PRZEPROWADZONYCH I
     ZAKOŃCZONYCH KONTROLI. 
7.  SPRAWOZDANIE   BURMISTRZA  Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE   
     MIĘDZYSESYJNYM.
8.  OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MIEJSKIEJ  WAŁCZ.
9.  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 
     SPOŁECZNEJ ZA 2016 ROK ORAZ POTRZEBY NA 2017 ROK.
10.  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU
       SAMOPOMOCY ZA 2016 R.
11.  INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI  
     MIEJSKICH.
12.  ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI:
1) w sprawie wyrażenia zgody na restrukturyzację zobowiązań miasta z tytułu kredytów długoterminowych,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok,
3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz  na lata 2017-2026,
 4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu,
13. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
14. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE  ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
15. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.
16. ZAKOŃCZENIE OBRAD.