Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

XXXII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ

OBWIESZCZENIE
RADA MIASTA WAŁCZ
zawiadamia, że w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcz odbędzie się
XXXII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
z następującym porządkiem obrad:
PORZĄDEK OBRAD:
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE PROTOKÓŁU NR 30/17 Z OBRAD XXX SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA 21 LUTEGO 2017 ROKU ORAZ PROTOKOŁU NR 31/17 Z OBRAD XXXI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA 06 MARCA 2017 ROKU.
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH
PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z PRZEPROWADZONYCH I
ZAKOŃCZONYCH KONTROLI .
7. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM.
8. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ZA 2016 ROK ORAZ POTRZEBY NA 2017 ROK.
9. INFORMACJA NA TEMAT WYKONANIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA WAŁCZ ZA 2016 rok.
10. INFORMACJA Z DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I ROZWOJU GMINY MIEJSKI EJ WAŁCZ W ROKU 2016.
11. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
MIEJSKICH.
12. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI:
1) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Wałcz,
2) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałcz,
3) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wałcz w roku 2017,
4) w sprawie przyjęcia aktualizacji „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz" wraz z „ Elementami zrównoważonej mobilności miejskiej Gminy Miejskiej Wałcz" stanowiący suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ( materiał został przesłany e-mail oraz jest do wglądu w Biurze Rady Miasta ),
5) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie osiedla Olimpijskiego,
6) w sprawie wyrażenia zgody na restrukturyzację zobowiązań miasta z tytułu kredytów długoterminowych.
13. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
14. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
15. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.
16. ZAKOŃCZENIE OBRAD.