Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

XXX SESJA RADY MIASTA WAŁCZ

OBWIESZCZENIE
RADA MIASTA WAŁCZ
zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2017 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcz odbędzie się
XXX SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
z następującym porządkiem obrad:
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE PROTOKÓŁU NR 28/16 Z OBRAD XXVIII SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA 27 GRUDNIA 2016 ROKU ORAZ PROTOKOŁU NR 29/16 Z OBRAD XXIX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA 11 STYCZNIA 2017 ROKU.
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH
PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA WAŁCZ ZA II PÓŁROCZE 2016 ROKU.
7. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM.
8. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2016 R.
9. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
MIEJSKICH.
10. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI:
1) w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2017-2021,
2) zmieniająca uchwałę Nr VI/SXLII/242/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar,
3) zmieniająca Uchwałę Nr VII/SXVI/91/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
4) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu,
6) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok,
7) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata
2017-2025,
11. PRZYJĘCIE SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI RADY MIASTA WAŁCZ ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
3) Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej,
4) Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
[5) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji i Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska ( ze wspólnych posiedzeń).]
12. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
13. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
14. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.
15. ZAKOŃCZENIE OBRAD.