Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

XXVIII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ

OBWIESZCZENIE
RADA  MIASTA  WAŁCZ
zawiadamia,  że w dniu  27 grudnia 2016 roku o godz. 14.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcz odbędzie się
XXVIII  SESJA RADY MIASTA  WAŁCZ
z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE  PROTOKÓŁU  NR 25/16  Z OBRAD  XXV  SESJI RADY  MIASTA WAŁCZ Z DNIA  27  WRZEŚNIA  2016  ROKU;  PROTOKOŁU NR 26/16  Z OBRAD XXVI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU ORAZ PROTOKOŁU NR 27/16 Z OBRAD  XXVII SESJI RADY MIASTA        W DNIACH 22 LISTOPADA I 29 LISTOPADA 2016 ROKU.                                                               
5.  INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO  RADY O DZIAŁANIACH
PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6.SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z PRZEPROWADZONYCH I ZAKOŃCZONYCH KONTROLI
( materiał zostanie przedłożony przed sesją).
7.  SPRAWOZDANIE   BURMISTRZA  Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  MIĘDZYSESYJNYM.
8. UCHWALENIE BUDZETU MIASTA WAŁCZ NA 2017 ROK:
( materiał wraz z uchwałami został przekazany wcześniej)
  1. wystąpienie Burmistrza Miasta Wałcz,
  2. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2017,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
   Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2017-2025.
8.  INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI  INWESTYCJI  MIEJSKICH.
9. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI:
1) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Wałcz,
2) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałcz,
3) w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek                   i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych,
4) w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
5) w sprawie zbycia nieruchomości, ( Półwysep Strączno )
6)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ul. Kołobrzeskiej,
7)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie Al. Zdobywców Wału Pomorskiego,
8) w sprawie oddania nieruchomości gruntowej zabudowanej w użytkowanie wieczyste na rzecz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
  9) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli  niepublicznych               
i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
10)w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wałcz do realizacji projektu: „ Sieć
Zachodniopomorska  Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim" ( K001/16),
  1. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wałcz do realizacji projektu: „ Sieć
Zachodniopomorska  Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim", ( K002/16)
12) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wałcz do realizacji projektu: „ Sieć Zachodniopomorska  Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim", ( K003/16)
13) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wałcz do realizacji projektu: „ Sieć Zachodniopomorska  Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- przedsiębiorstwa społeczne w regionie stargardzkim", ( K004/16)
14) zmieniająca Uchwałę Nr VI/sLII/310/14 w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Wałcz,
15) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
na terenie miasta Wałcz,
16) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok,
17) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2016-2022,
18) w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wałcz do
podejmowania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miasta Wałcz,
19) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie wydatkowania środków publicznych w ramach organizacji 6 Biegu Filmowego,
20) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz na
2017 rok ( ( plan pracy Komisji Rewizyjnej zostanie przedłożony przed sesją ).
 
10. PRZYJĘCIE PLANÓW PRACY KOMISJI RADY MIASTA WAŁCZ NA 2017 ROK:
1) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji ,
2) Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
3) Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej.
( plany pracy zostaną przedłożone przed sesją)
 
11. INTERPELACJE  I  ZAPYTANIA  RADNYCH.
12. ODPOWIEDZI  NA INTERPELACJE  ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
13. WOLNE GŁOSY I  WNIOSKI.
14. ZAKOŃCZENIE OBRAD.