Wydawca treści Wydawca treści

« Powrót

XXII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ

OBWIESZCZENIE
RADA MIASTA WAŁCZ
zawiadamia, że w dniu 24 maja 2016 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcz odbędzie się
XXII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE PROTOKÓŁU NR 21/16 Z OBRAD XXI SESJI RADY MIASTA
WAŁCZ Z DNIA 26 KWIETNIA 2016 ROKU.
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH
PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z PRZEPROWADZONYCH
I ZAKOŃCZONYCH KONTROLI.
7. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM.
8. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ.
9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MOPS ZA 2015 ROK ORAZ POTRZEBY NA
2016 ROK.
10.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY ZA 2015 ROK.
11.INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W WAŁCZU.
12.INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WAŁECKIEGO CENTRUM KULTURY.
13.INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
MIEJSKICH.
14.ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI:
1) w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz, 3) w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Wałczu,
4) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok,
15. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
16. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
17. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.
18. ZAKOŃCZENIE OBRAD.