Wydawca treści Wydawca treści

Wróć do pełnej strony
« Powrót

XVI SESJA RADY MIASTA WAŁCZ

OBWIESZCZENIE
RADA MIASTA WAŁCZ
zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2015 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Wałczu odbędzie się
XVI SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
z następującym porządkiem obrad:

1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR 14 /15 Z XIV SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 R. ORAZ PROTOKOŁU NR 15/15 Z XV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA 10 LISTOPADA 2015 R.
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIASTA
W OKRESIE OD 12.10. 2015 ROKU DO 08.11. 2015 ROKU.
6. INFORMACJA BURMISTRZA O PODJĘTYCH DECYZJACH W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM.
7. UCHWALENIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA WAŁCZ NA 2016 ROKU
* dyskusja,
* w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2016 rok
8. PODJĘCIE UCHWAŁ:
1) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok,
2) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
3) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
4) zmieniająca Uchwałę Nr V/sXVII/169/08 Rady Miasta w Wałczu z dnia 18 marca 2008
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia jej poboru,
5) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz
na lata 2015-2023,
6) w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Wałcz w roku 2016 z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
7) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i
innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania,
8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wałcz w rejonie Al. Zdobywców Wału Pomorskiego,
9) w sprawie przyjęcia do realizacji „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz" ( materiał do wglądu w Biurze Rady Miasta ),
10) w sprawie planu pracy Rady Miasta Wałcz na 2016 rok.
9. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
10. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
11. WOLNE GŁOSY I INFORMACJE.
12. ZAKOŃCZENIE OBRAD.