Kontakt Kontakt

Biuro Rady Miasta Wałcz

Karolina Miazga 
Inspektor ds samorządowych
Patrycja Kamczycka
Inspektor ds samorządowych 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój  09
tel.  67 258 44 71 wew. 13

e-mail: rada@umwalcz.pl


Sesje Rady Miasta Wałcz Sesje Rady Miasta Wałcz

OBWIESZCZENIE
RADA  MIASTA  WAŁCZ
zawiadamia,  że w  dniu  19 grudnia  2017  roku  o  godz.  16.00
w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miasta  Wałcz  odbędzie  się
XLI  SESJA  RADY  MIASTA  WAŁCZ
z  następującym  porządkiem  obrad:
 
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE  PROTOKOŁU  NR 39/17   Z  XXXIX  SESJI RADY  MIASTA          
    WAŁCZ  W DNIU  21 LISTOPADA 2017 ROKU.
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO  RADY O DZIAŁANIACH   PODEJMOWANYCH W  OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6. SPRAWOZDANIE   BURMISTRZA  Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
7. UCHWALENIE BUDŻETU MIASTA WAŁCZ NA 2018 ROK :
 1. wystąpienie Burmistrza Miasta Wałcz,
 2. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2018,
 5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2018-2026.
 8. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI  INWESTYCJI MIEJSKICH.
9. PODJĘCIE UCHWAŁ:
 1. w sprawie Uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz    Przeciwdziałania  Narkomanii  dla Miasta Wałcz na 2018 r.,
 2. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz,
 3. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego jeziora Świdno zlokalizowanego na terenie miasta Wałcz na Jezioro Zamkowe,
 4. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wałcz Nr VII/sXXVI/159/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Wałcz,
 5. w sprawie ustalenia wydatków, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 6. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok,
 7. w sprawie planu pracy Rady Miasta Wałcz na I półrocze 2018 roku,
 8. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz na I półrocze 2018 roku.
10. PRZYJĘCIE PLANÓW PRACY KOMISJI RADY MIASTA WAŁCZ NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU:
 1. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 2. Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
 3. Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej.
11. INTERPELACJE  I ZAPYTANIA  RADNYCH.
12. ODPOWIEDZI  NA  INTERPELACJE  ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
13. WOLNE GŁOSY I  INFORMACJE.
14. ZAMKNIĘCIE OBRAD.