Kontakt Kontakt

Biuro Rady Miasta Wałcz

Karolina Miazga 
Inspektor ds samorządowych
Krystyna Gulbińska
Inspektor ds samorządowych 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój  09
tel.  67 258 44 71 wew. 13

e-mail: rada@umwalcz.pl


Sesje Rady Miasta Wałcz Sesje Rady Miasta Wałcz

OBWIESZCZENIE
RADA  MIASTA  WAŁCZ
zawiadamia,  że w dniu  23 maja 2017 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcz odbędzie się
XXXIV  SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
z następującym porządkiem obrad:
 
 
Porządek obrad:
1.  OTWARCIE SESJI.
2.  STWIERDZENIE QUORUM.
3.  USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4.  PRZYJĘCIE  PROTOKÓŁU  NR 32/17  Z OBRAD  XXXII  SESJI RADY  MIASTA  
     WAŁCZ Z DNIA  28 MARCA  2017  ROKU ORAZ  PROTOKOŁU NR 33/17                             
     Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA  25 KWIETNIA 2017
     ROKU.                                                               
5.  INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO  RADY O DZIAŁANIACH 
     PODEJMOWANYCH W  OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6.  SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  Z PRZEPROWADZONYCH I
     ZAKOŃCZONYCH KONTROLI. 
7.  SPRAWOZDANIE   BURMISTRZA  Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE   
     MIĘDZYSESYJNYM.
8.  OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MIEJSKIEJ  WAŁCZ.
9.  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 
     SPOŁECZNEJ ZA 2016 ROK ORAZ POTRZEBY NA 2017 ROK.
10.  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU
       SAMOPOMOCY ZA 2016 R.
11.  INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI  
     MIEJSKICH.
12.  ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI:
1) w sprawie wyrażenia zgody na restrukturyzację zobowiązań miasta z tytułu kredytów długoterminowych,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok,
3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz  na lata 2017-2026,
 4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu,
13. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
14. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE  ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
15. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.
16. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

 

Wydarzenia Wydarzenia

Tytuł
XXXII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXX SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXVIII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXVII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXVI SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXIII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXI SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XX SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XVIII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XVI SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XIV SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XIII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
X SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
IX SESJA RADY MIASTA WAŁCZ