Kontakt Kontakt

Biuro Rady Miasta Wałcz

Karolina Miazga 
Inspektor ds samorządowych
Krystyna Gulbińska
Inspektor ds samorządowych 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój  09
tel.  67 258 44 71 wew. 13

e-mail: rada@umwalcz.pl


Sesje Rady Miasta Wałcz Sesje Rady Miasta Wałcz

OBWIESZCZENIE
RADA MIASTA WAŁCZ
zawiadamia, że w dniu 27 września 2016 roku o godz. 14.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcz odbędzie się
XXVI SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE PROTOKÓŁU NR 23/16 Z OBRAD XXIII SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA 24 MAJA 2016 ROKU ORAZ PROTOKOŁU NR 24/16 Z OBRAD XXIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA 17 SIERPNIA 2016 ROKU.
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z PRZEPROWADZONYCH I ZAKOŃCZONYCH KONTROLI.
7. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY MIASTA WAŁCZ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK SKARBU GMINY MIEJSKIEJ ZA
2015 ROK:
1) Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu:
* dyskusja,
* przyjęcie sprawozdania,
2) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu:
* dyskusja,
* przyjęcie sprawozdania,
3) Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu:
* dyskusja,
* przyjęcie sprawozdania,
4) Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wałczu:
* dyskusja,
* przyjęcie sprawozdania,
10. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
11. PRZYGOTOWANIE SZKÓŁ DO ROKU SZKOLNEGO 2016/2017.
12. RAPORT O STANIE OŚWIATY ORAZ PROGNOZY NA 2017 R.
13. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH.
14. PODJĘCIE UCHWAŁ:
1) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Wałcz na rok 2025" (materiał do wglądu w Biurze Rady Miasta lub na stronie internetowej http://www.umwalcz.pl/strona/Strategia_Rozwoju_Miasta_Walcz_do_roku_2025.pdf)
2) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz,
3) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie os. Nowe Morzyce,
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ul. Kołobrzeskiej,
7) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Wałcz,
8) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
15. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
16. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
17. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.
18. ZAKOŃCZENIE OBRAD.