Kontakt Kontakt

Biuro Rady Miasta Wałcz

Karolina Miazga 
Inspektor ds samorządowych
Krystyna Gulbińska
Inspektor ds samorządowych 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój  09
tel.  67 258 44 71 wew. 13

e-mail: rada@umwalcz.pl


Sesje Rady Miasta Wałcz Sesje Rady Miasta Wałcz

OBWIESZCZENIE
RADA  MIASTA  WAŁCZ
zawiadamia,  że w  dniu  24 października  2017  roku  o  godz.  16.00
w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miasta  Wałcz  odbędzie  się
XXXVIII  SESJA  RADY  MIASTA  WAŁCZ
z  następującym  porządkiem  obrad:
 
 
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE  PROTOKÓŁU  NR 37/17   Z  XXXVII  SESJI RADY  MIASTA          
    WAŁCZ  W DNIU  26 WRZEŚNIA 2017 ROKU.
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO  RADY O DZIAŁANIACH   PODEJMOWANYCH W  OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  Z PRZEPROWADZONYCH 
I ZAKOŃCZONYCH KONTROLI.
7. SPRAWOZDANIE   BURMISTRZA  Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
8. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK SKARBU GMINY MIEJSKIEJ
ZA 2016 R.:
1) Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu:
 • dyskusja,
 • przyjęcie sprawozdania,
2) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu:
 • dyskusja,
 • przyjęcie sprawozdania,
3) Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu:
 • dyskusja,
 • przyjęcie sprawozdania,
4) Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wałczu:
 • dyskusja,
 • przyjęcie sprawozdania.
9. RAPORT O STANIE OŚWIATY ORAZ PROGNOZY NA 2018 R.
10. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI  INWESTYCJI MIEJSKICH.
11. PODJĘCIE UCHWAŁ:
 1. zmieniająca uchwałę Nr V/sXXXVI/293/09 Rady Miasta Wałcz z dnia
  20 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Wałeckiemu Centrum Kultury
  w Wałczu,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do majątku Gminy Miejskiej Wałcz,
 3. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
 4. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską,
 6. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany nazwy obiektu fizjograficznego jeziora Świdno zlokalizowanego na terenie miasta Wałcz na jezioro Zamkowe,
 7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Miejskich
  Nr 1 w Wałczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
  w Wałczu,
 8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu,
 9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu,
 10.  zmieniająca uchwałę Nr V/SXLV/336/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 8 czerwca 2010 r.
  w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
  za I półrocze,
 11.  zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wałcz Nr VII/sXXVI/159/16 z dnia
  20 października  2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej
  i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Wałcz,
 12. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
12. INTERPELACJE  I ZAPYTANIA  RADNYCH.
13. ODPOWIEDZI  NA  INTERPELACJE  ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
14. WOLNE GŁOSY I  INFORMACJE.
15. ZAKOŃCZENIE OBRAD.