Kontakt Kontakt

Biuro Rady Miasta Wałcz

Karolina Miazga 
Inspektor ds samorządowych
Krystyna Gulbińska
Inspektor ds samorządowych 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój  09
tel.  67 258 44 71 wew. 13

e-mail: rada@umwalcz.pl


Sesje Rady Miasta Wałcz Sesje Rady Miasta Wałcz

OBWIESZCZENIE
RADA  MIASTA  WAŁCZ
zawiadamia,  że w dniu  28 czerwca 2016 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcz odbędzie się
XXIII   SESJA RADY MIASTA  WAŁCZ
z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE  PROTOKÓŁU  NR 22/16   Z OBRAD  XXII  SESJI RADY  MIASTA          
    WAŁCZ  Z  DNIA  24 MAJA 2016  ROKU.                                                                   
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO  RADY O DZIAŁANIACH 
    PODEJMOWANYCH W  OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  Z PRZEPROWADZONYCH I  
    ZAKOŃCZONYCH KONTROLI.
7. SPRAWOZDANIE   BURMISTRZA  Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE   
    MIĘDZYSESYJNYM.
8. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI  INWESTYCJI
   MIEJSKICH.
9. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ORAZ WYKONANIE BUDŻETU  
    ZA  2015. ROK  ( materiały zostały  przekazane)
    UDZIELENIE ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA:
      -    wystąpienie Burmistrza   Miasta Wałcz -  Pani Bogusławy Towalewskiej,
-    wystąpienie Przewodniczącej Komisji  Rewizyjnej Rady Miasta – Radnej Anny 
     Ogonowskiej,
-    wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury 
     Miejskiej Rady Miasta Wałcz- Radnego Andrzeja Ksepko,
      -    dyskusja,
-    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z  wykonania   budżetu 
     Miasta Wałcz za 2015 rok oraz  sprawozdania finansowego Gminy  Miejskiej
     Wałcz sporządzonego na dzień  31 grudnia 2015  roku,
-    podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015
     rok.
10. PODJĘCIE UCHWAŁ:
  1. zmieniającej Uchwałę Nr VII/SXVI/83/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2016 r.,
  2. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu,
  3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską,
  4. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Oświatowego w Wałczu,
  5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wałcz na lata 2016 – 2020,
  6. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/SXIII/78/11 Rady Miasta Wałcz z dnia
    30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
  7. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok,
8)  w sprawie skargi Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 „ Stokrotka" w Wałczu
     na Dyrektora Zakładu Oświatowego w Wałczu,
11.  INTERPELACJE  I  ZAPYTANIA  RADNYCH.
12.  ODPOWIEDZI  NA   INTERPELACJE  ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
13. WOLNE GŁOSY I  INFORMACJE.
14. ZAKOŃCZENIE OBRAD.