Kontakt Kontakt

Biuro Rady Miasta Wałcz

Karolina Miazga 
Inspektor ds samorządowych
Krystyna Gulbińska
Inspektor ds samorządowych 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój  09
tel.  67 258 44 71 wew. 13

e-mail: rada@umwalcz.pl


Sesje Rady Miasta Wałcz Sesje Rady Miasta Wałcz


OBWIESZCZENIE
RADA  MIASTA  WAŁCZ
zawiadamia,  że w dniu  22 listopada 2016 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcz odbędzie się
XXVII  SESJA RADY MIASTA  WAŁCZ
z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:
1.  OTWARCIE SESJI.
2.  STWIERDZENIE QUORUM.
3.  USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4.  PRZYJĘCIE  PROTOKÓŁU  NR 25/16  Z OBRAD  XXV  SESJI RADY  MIASTA  WAŁCZ             Z DNIA  27  WRZEŚNIA  2016  ROKU ORAZ PROTOKOŁU NR 26/16 Z OBRAD XXVI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA  20 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.                                                                   
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH              W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6.  SPRAWOZDANIE   BURMISTRZA  Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  MIĘDZYSESYJNYM.
7. SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI  STRATEGII  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2011-2020 ZA OKRES 2013-2015.
8. INFORMACJA W ZAKRESIE  ZAAWANSOWANIA  I REALIZACJI   INWESTYCJI  MIEJSKICH.
9.  ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI:
1)  w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałczu,
2) w sprawie zmiany uchwały upoważniającej Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu do  załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji    publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
3) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.
w Wałczu na lata 2017 – 2019,
4)  w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Wałcz,
5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2017 rok.
6)  w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2017
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
7) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi,
8)  zmieniająca uchwałę Nr VI/SXXXII/171/12 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz,
9)    w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok,
10) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2016-2022,
11) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie miast` a Wałcz,
12)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
13)  w sprawie zmian w składach komisji Rady Miasta Wałcz,
14)  w sprawie zmian w składach komisji Rady Miasta Wałcz,
15) w sprawie planu pracy Rady Miasta Wałcz na 2017 rok.
 
10. INTERPELACJE  I  ZAPYTANIA  RADNYCH.
11. ODPOWIEDZI  NA INTERPELACJE  ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
12. WOLNE GŁOSY I  WNIOSKI.
13. ZAKOŃCZENIE OBRAD.