Kontakt Kontakt

Biuro Rady Miasta Wałcz

Karolina Miazga 
Inspektor ds samorządowych
Krystyna Gulbińska
Inspektor ds samorządowych 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój  09
tel.  67 258 44 71 wew. 13

e-mail: rada@umwalcz.pl


Sesje Rady Miasta Wałcz Sesje Rady Miasta Wałcz

    OBWIESZCZENIE
 
RADA  MIASTA  WAŁCZ
zawiadamia,  że w dniu  27 czerwca 2017 roku o godz. 15.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wałcz odbędzie się
XXXV SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
z następującym porządkiem obrad:
 
 
Porządek obrad:
1. OTWARCIE SESJI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
4. PRZYJĘCIE  PROTOKÓŁU  NR 34/17   Z OBRAD  XXXIV  SESJI RADY  MIASTA          
    WAŁCZ  W  DNIU  23 MAJA 2017 ROKU.
5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO  RADY O DZIAŁANIACH  PODEJMOWANYCH W  OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
6. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  Z PRZEPROWADZONYCH  I  ZAKOŃCZONYCH KONTROLI.
7. SPRAWOZDANIE   BURMISTRZA  Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  MIĘDZYSESYJNYM.
8. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ORAZ WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK  ( materiał został  przekazany wcześniej ).
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA:
8.1)  wystąpienie Burmistrza  Miasta Wałcz -  Pani Bogusławy Towalewskiej,
8.2)  wystąpienie Przewodniczącej Komisji  Rewizyjnej Rady Miasta – Radnej Anny Ogonowskiej,
8.3)  wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury Miejskiej Rady Miasta Wałcz- Radnego Andrzeja Ksepko,
8.4)  dyskusja,
8.5)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z  wykonania   budżetu Miasta Wałcz za 2016 rok oraz   sprawozdania finansowego Gminy  MiejskiejWałcz sporządzonego na dzień  31 grudnia 2016  roku,
8.6)  podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
9. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI  INWESTYCJI
    MIEJSKICH.
 
10.    PODJĘCIE UCHWAŁ:

10.1)    zmieniająca Uchwałę  Nr VII/SXXVIII/183/16 w sprawie ustalenia stref płatnego
parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miejskiej Wałcz,
10.2)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie
komunalne Gminy Miejskiej Wałcz,
10.3)         w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek  Nr ewidencyjny 3724/22                       
i 3030/14 położonych w Wałczu pomiędzy ul. Południową  a ul. Budowlanych,
10.4)    w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego oddania  w użytkowanie działki               
oznaczonej Nr  ewidencyjnym 4497/23 pod jeziorem Raduń i 5245 pod jeziorem Dybrzno dla Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Nadnotecki,
10.5)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wałcz dla niektórych terenów stanowiących przestrzeń rolniczą i kompleksy zieleni,
10.6)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic: Rzecznej, Młynarskiej, Szczęśliwej, Staszica, Chłodnej, Szkolnej i Bankowej,
10.7)    w sprawie  współdziałania w realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
10.8)    w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Tuczno usługami realizowanymi przez  Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
10.9)    w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do procedury zmiany nazwy obiektu
fizjograficznego jeziora Świdno zlokalizowanego na terenie miasta Wałcz oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Wałcz,
10.10)    w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej w miejscowości Wałcz,
10.11)    zmieniająca Uchwałę Nr I/31/90 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej  w Wałczu
do Stowarzyszenia " Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych",
10.12)    w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wałcz do Stowarzyszenia Gmin Polskich
               Euroregionu Pomerania,
10.13)    zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis  na terenie miasta Wałcz,
10.14)    w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok,
10.15)    w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru,
10.16)    zmieniająca uchwałę Nr V/SXVII/169/08 Rady Miasta w Wałczu z dnia 18 marca
               2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia jej
               poboru.
10.17)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata
              2017 – 2026.
11.  INTERPELACJE  I ZAPYTANIA  RADNYCH.
12.  ODPOWIEDZI  NA  INTERPELACJE  ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH.
13.  WOLNE GŁOSY I  INFORMACJE.
14.  ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wydarzenia Wydarzenia

Tytuł
XXXIV SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXXII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXX SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXVIII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXVII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXVI SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXIII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XXI SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XX SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XVIII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XVI SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XIV SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XIII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
XII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA WAŁCZ
X SESJA RADY MIASTA WAŁCZ